Zde najdete zkrácenou verzi našeho volebního programu: Stručný volební program 2022-2026

Volební program 2022 – 2026 – Starostové pro Liberecký kraj

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám náš volební program pro období 2022 – 2026. V případě volebního úspěchu se jej budeme snažit úspěšně plnit.

Školství

1. Podpora a spolupráce se školami a školskými zařízeními všech typů (základní, mateřské a malotřídní, školní jídelna, ZUŠ) je pro nás prioritou. Chceme zlepšovat technický stav školních budov, renovovat interiér školních prostor. V mateřských školách podpoříme vybavení školních zahrad herními prvky.

2. Již dlouho usilujeme o rekonstrukci budovy školy v Revoluční ulici, věříme, že se nám ji podaří realizovat stejně úspěšně jako budovy ve Školní ulici a na náměstí.

3. Chceme zkvalitnit i areál malotřídní ZŠ a MŠ Vítkov (vybudování nového školního hřiště včetně naučné stezky).

Zdravotnictví

4. Kvalitní a dostupná zdravotní péče je naší další prioritou. Chceme zachovat, v lepším případě i rozšířit, zdravotní služby ve městě. Proto město před nedávnem odkoupilo zdravotní středisko, kde se začalo s postupnou rekonstrukcí celé budovy tak, aby byl v maximální možné míře zajištěn plynulý chod lékařských ordinací. Byl vybudován  vnější výtah a tím se zajistila bezbariérovost budovy, vzniklo nové parkoviště v zadní části střediska přímo u výtahu. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení a vyměněn kotel, podařilo se zrekonstruovat ordinaci jednoho z lékařů. Je nezbytné v těchto krocích na středisku pokračovat, plánujeme postupnou rekonstrukci všech ordinací s výměnou veškerých rozvodů a odpadů v budově. V loňském roce se podařilo na středisku zahájit provoz rehabilitační ambulance.

5. Budeme i nadále vyvíjet maximální úsilí o získávání lékařů, stomatologů a dalších zdravotnických pracovníků pro naše město.

Podpora sociálních služeb

6. I nadále se budeme věnovat potřebám našich seniorů a zdravotně postiženým spoluobčanům. Budeme podporovat ambulantní i terénní pečovatelskou službu, hodláme udržet na vysoké úrovni veškeré služby u  domů s pečovatelskou službou. Jako doposud budeme podporovat charitní domov pro seniory (Domov sv. Vavřince) jako důležitou návaznou sociální službu i další mimochrastavská zařízení (jako např. hospic) pečující o naše seniory.  Protože věříme, že nikdo by neměl být sám, mají v našem městě místo i sociálně aktivizační služby, které nabízejí podporu a pomoc seniorům, realizují volnočasové aktivity a tak přispívají  k snižování rizika osamocení a sociální izolace našich seniorů.

Kultura, sport a spolková činnost

7. Budeme se snažit i nadále v našem městě rozvíjet prostředí, ve kterém se budou cítit dobře všechny generace občanů. Budeme podporovat aktivity zaměřené na rodiny s dětmi a na seniory. Budeme udržovat všechna dětská hřiště a parky ve městě v dobrém stavu a usilovat o jejich rozšíření či rekonstrukci. K těmto aktivitám, k pořádání kulturních akcí a koncertů bude určen nově utvářený prostor pod hasičským muzeem.

8. Chceme podporovat rozvoj kultury v našem městě. Budova Společenského klubu (CVA) slouží k provozování řady hudebních, pohybových,výtvarných a jazykových kurzů nejen pro mládež, ale i pro seniory, je sídlem pobočky Základní umělecké školy Liberec. Společenský sál bude využíván pro pořádání přednášek, menších koncertů a klubových pořadů.

9. Budeme podporovat rozvoj a aktivity dalších složek Společenského klubu – městského a Führichova muzea, knihoven, internetového klubu, informačního centra a nově provozovaného atria v prostorách radnice.

10. Věříme, že po dvou letech koronavirových opatření bude možné pořádat jak tradiční  oblíbenou kulturní akci roku Chrastavské slavnosti, tak i akce další.  Například Mikulášskou nadílku, spojenou s rozsvěcením vánočního stromu, vánoční trhy, koncerty v Kostele svatého Vavřince, letní festival, Vavřineckou pouť a městské plesy.

11. Vážíme si činnosti a práce místních sportovních a spolkových organizací. Budeme   nejen finančně podporovat tuto činnost, chceme pomoci a podpořit propagaci těchto zájmových organizací směrem k veřejnosti a k obyvatelům přilehlých obcí. Plánujeme nové projekty, které by těmto organizacím pomohly. Budeme podporovat rovněž i neorganizovanou sportovní činnost ve městě a spravovat veřejná sportoviště. Chceme finančně pomoci TJ Spartak s vybudováním nového tenisového  kurtu.

12. Provoz městského kina chceme podpořit další dílčí rekonstrukcí s cílem zvýšit komfort pro jeho návštěvníky.

13. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v posledních letech se začneme zabývat projekty, které by zajistily možnost pravidelného veřejného bruslení na městském kluzišti v zimních měsících (chlazení ledové plochy, údržba ledu).

14. Areál nově zrekonstruovaného koupaliště budeme v maximální míře využívat jako volnočasový areál především pro rodiny s dětmi. Jsme otevřeni diskuzi, jaké další možnosti by vedly k efektivnímu využívání tohoto prostoru a tím k prodloužení koupací sezóny.

15. Chceme zdokonalit novou technickou a kulturní památku Vodní náhon o další turisticky zajímavé prvky.

16. Zahájíme přípravu projektu na rozšíření hasičského muzea.

Bezpečnost (policie a hasiči)

17. Zajištění bezpečnosti ve městě je jedním z prioritních úkolů. Přestože Policie České republiky bude působit ve městě v rámci společného obvodu Hrádek nad Nisou – Chrastava (se samostatnou služebnou v Chrastavě), chceme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve městě a společně hledat řešení vzniklých problémů.

18. I nadále považujeme za důležité, aby v našem městě působila městská policie a významně tak přispívala k zajištění bezpečného života ve městě. Městská policie bude komunikovat s občany na jejich podněty a připomínky i prostřednictvím sociálních sítí. Městská policie bude pořádat besedy pro seniory a pro děti v mateřských a základních školách o prevenci kriminality ve všech jejích podobách.

19. Bezpečnost ve městě je mimo jiné zabezpečována kamerovým systémem a na odlehlých místech soustavou fotopastí, bezpečnost na ulicích mobilním radarem a orientačními měřiči rychlosti. Naší snahou je tato bezpečnostní opatření nadále rozvíjet a hodnotit jejich efektivnost.

20. Je potřeba nadále podporovat chrastavský Sbor dobrovolných hasičů, a to jak provoz zásahové jednotky, tak i další činnosti hasičského sboru a činnosti muzea, jakožto výchovu mladé generace dobrovolných hasičů.

Veřejná doprava, služby

21. Význam veřejné dopravy, především pak do krajského města Liberce, je nezpochybnitelný. Proto několikrát ročně jednáme s Libereckým krajem a jeho společností Korid a.s. o jízdních řádech, aby spojení do Chrastavy bylo co nejvíce kvalitní. Jsme odhodláni i nadále Libereckému kraji finančně přispívat za účelem zachování dostatečné četnosti spojů, zejména s okrajovými částmi města, zejména pak s udržením unikátního spojení (vyžadujícího speciální malé autobusy) na náves v Andělské Hoře.

22. Spolupracujeme a budeme pokračovat ve spolupráci na plánované rekonstrukci vlakového nádraží. Budeme usilovat a dohlížet, aby se při této rekonstrukci financované státem dodržely již vyjednané parametry (zachování restaurace v budově, nový podchod vedoucí až do průmyslové zóny, rozšíření a prohloubení viaduktu do průmyslové zóny a na Barandov).

23. Budeme se snažit zajistit pro občany dostatečný provoz obchodů a služeb ve městě. Podpoříme drobné podnikatele s cílem zajistit kvalitní, případně zcela chybějící služby pro obyvatele města.

Životní prostředí

24. Budeme usilovat o realizaci kanalizace v dalších částech města (Richtrův vrch a prodloužení ve Frýdlantské ulici). Nadále chceme pomáhat vlastníkům rodinných domů na území celého města s napojením na kanalizaci, případně s vybudováním DČOV prostřednictvím „fondu voda“.

25. Zavedli jsme a chceme nadále propagovat využití „fondu fasáda“ který motivuje vlastníky domů na celém teritoriu města k opravám vnějšího vzhledu budov (fasády, okna, střechy).

26. Budeme pečovat o zeleň na městských pozemcích a pokračovat v zakládání nových alejí podél komunikací v extravilánu města.

27. Dalším ekologickým úkolem je zkvalitňování služeb města v odpadovém hospodářství.  Chtěli bychom ještě dále zvýšit množství separovaných odpadů, apelovat na třídění odpadů v domácnostech a možnosti plně využívat bezplatných služeb sběrného dvoru. Plánujeme rozšíření objektu „bazárku“ na sběrném dvoře za účelem možnosti lepšího využití nepotřebných věcí a předcházení tak zbytečné nákladné separaci a likvidaci.

28. Skládka odpadů Vítkov byla změněna na plochu komunitní kompostárny a deponii stavebních materiálů města. V takovémto režimu bude provozována i v následujícím období.

29. Věříme, že se podaří na základě uzavřené smlouvy mezi Českou a Polskou republikou ve věci dolu Turów a za pomoci finančních prostředků získaných Českou republikou a Libereckým krajem realizovat vodovod v Horním Vítkově.

Obnova a údržba komunikací

30. Po dokončení kanalizace ve Vítkovské ulici bude následovat rekonstrukce této poslední z nerekonstruovaných krajských komunikací ve městě. Zároveň bude město zřejmě do své správy přebírat další krajské komunikace (Liberecká, Žitavská a část Frýdlantské po přeložku), naší podmínkou však je jejich výborný stav v době převzetí.

31. Chceme i nadále usilovat o obnovu a průběžné opravy místních komunikací včetně těch v okrajových částech Chrastavy.

32. Budeme dbát na řádnou běžnou údržbu chodníků stávajících i nových (ve Vítkovské ulici a posléze v Andělohorské ulici).

Péče o městské objekty, podpora bydlení

33. Budeme usilovat o průběžnou opravu městských objektů, včetně nájemních domů a domů s pečovatelskou službou.

34. Městské byty budeme přidělovat žadatelům v souladu s pravidly města pro přidělování bytů, která jsou zveřejněna na webových stránkách města.

35. Jsou dokončovány přípravy na novou lokalitu na výstavbu cca 30 rodinných domků v Liberecké ulici (nad kotelnou).

36. Budeme podporovat dokončení projektů nové obytné zóny v Chrastavě „60 rodinných domů” v oblasti Polní ulice.

37. V souvislosti se situací na trhu s plynem, především od napadení Ukrajiny Ruskou federací, zpracujeme energetickou koncepci města, která ve svých důsledcích může vést ke změně územního plánu zahrnující změnu zásobování energiemi objektů napojených na CZT (panelové domy na Střeleckém Vrchu a v Andělohorské ulici a městských budov v centru města).

Rozvoj spolupráce uvnitř i vně města

38. V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat existenci osadních výborů v Andělské Hoře a ve Vítkově s finanční podporou města, chceme rozvíjet další spolupráci i s občany částí Víska a Vysoká.

39. Po uvolnění covidových opatřeních chceme opět plně navázat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a sportu s partnerskými městy Eichstätt v Bavorsku a Lwówek Śląski v Polsku.

Otevřenost města a informovanost občanů

40. Informovat a naslouchat v maximální možné míře občanům a být otevřeni jejich potřebám a názorům je pro nás jedním z klíčových cílů. Prostřednictvím moderních i klasických komunikačních prostředků chceme poskytovat občanům maximum relevantních a zásadních informací o dění v naší obci. Samozřejmostí je transparentní zveřejňování hospodaření města a všech jeho subjektů.

41. Usilujeme proto o rozvoj všech komunikačních kanálů města (rozhlas, Chrastavské listy, informační tabule, webové stránky, diskusní fórum, sociální sítě Facebook, Instagram, You Tube) a klademe důraz na jejich správu, přehlednost a aktuálnost. Webové stránky budou sloužit občanům jako uživatelsky příjemné prostředí pro rychlé a snadné získávání všech potřebných informací a důležitých sdělení. Budeme nadále provozovat TV Chrastava jako médium propagující populární formou dění ve městě, budeme se snažit vytvořit nové komunikační kanály – např. podcasty, live přenosy. Zachovat chceme ale i tradiční Chrastavské listy, které získaly za svoji třicetiletou existenci velkou popularitu mezi chrastavskými občany.

42. Při komunikaci s občany budeme využívat nejen nově vytvořené komunikační kanály, ale obnovíme po koronavirových letech i osobní setkávání, např. pravidelné diskusní večery s občany aneb „Večery se starostou“, zaměřené vždy na konkrétní potřeby a problémy obyvatel města. Občané budou moci býti přítomni na zasedání zastupitelstva města nejen osobně, ale sledovat jej mohou on-line či ze záznamu. Zveřejňování všech zápisů zastupitelstva včetně  příloh a jmenovité hlasování je samozřejmostí.

43. Poskytneme podporu v této oblasti všem institucím a zájmovým spolků v Chrastavě pro zvýšení efektivity jejich komunikace směrem k občanům.

Deklarativní stanoviska

44. Město se podílí a v případě potřeby i nadále bude podílet na pomoci jiným městům, obcím a zemím, zasaženým živelnou pohromou, katastrofou či válkou, jako nyní napadené Ukrajině a jejím občanům.

45. Chceme se za naše město obrazně řečeno „bít za všech okolností“, to znamená formou nejen jednání a vyjednávání se všemi subjekty, ale v případě nezbytnosti i třeba soudně vedenými spory. Zájmy města budeme vždy hájit.

46. Je to již 12 let, co v Chrastavě zaniklo ghetto sociálně vyloučených osob v Kováku. Po dlouholetém vyčerpávajícím úsilí o definitivní odstranění této budovy hrůzy, které opakovaně naráželo na byrokratickou zeď, se z iniciativy města podařilo vyjednat a dohodnout nahrazení Kováku novým obchodním centrem. V době psaní tohoto stanoviska Kovák sice ještě stojí, ale přes časovou náročnost administrativního řešení je již realizace prakticky jistá.

Starostové pro Liberecký kraj

V Chrastavě dne 12. dubna 2022