Kliknutím k podrobnějším informacím  Kliknutím k podrobnějším informacím Kliknutím k podrobnějším informacím Kliknutím k podrobnějším informacím Kliknutím k podrobnějším informacím Kliknutím k podrobnějším informacím Kliknutím k podrobnějším informacím Kliknutím k podrobnějším informacím Kliknutím k podrobnějším informacím  Kliknutím k podrobnějším informacím

Starostové pro Liberecký kraj – jak jsme dodržovali volební program?

Před komunálními volbami 2014 jsme sestavili volební program na období 2014 až 2018 a následně s ním v Chrastavě volby vyhráli. Devět (a později i  desátý) z nás se stalo zastupiteli: Michael Canov, Aleš Trpišovský, Zita Václavíková, Kateřina Rožcová, Šimon Dvořák,  Pavel Štekl (kterého později nahradil Robert Šipula), Miloslava Šírová, Miroslav Balcar a Petra Kopecká. Alena Štěchová a Petr Tlach našli práci ve výborech a komisích. Na přípravě programu pro období 2014 až 2018 se samozřejmě podíleli i další naši kandidáti Michal Junek, Jan Loučka, Markéta Sochorová, Eva Přibylová, Danuše Husáková,  Kateřina Pokorná a Pavel Urban i náhradníci Pavel Hudec, František Vokoun, Vladimír Vondráček a Karin Cinibulková.

To, jak se nám z našeho pohledu podařilo či nepodařilo dodržet tento volební program, je možné se dočíst v následujícím porovnání. Samozřejmě na jeho realizaci či nerealizaci měli svoji nepopiratelnou zásluhu i kolegyně a kolegové v zastupitelstvu z dalších volebních stran (náš koaliční partner ČSSD a dále ANO, ODS a KSČM), kterým tímto děkujeme za spolupráci.

 

Volební program 2014 – 2018 – Starostové pro Liberecký kraj

a skutečnost roku 2018

 

Chceme pokračovat v nastoleném intenzivním úsilí a v rámci finančních možností nadále usilovat a dosahovat obnovy a průběžných oprav místních komunikací.

Skutečnost 2018: Splněno – Frýdlantská ul. (boční), Muzejní ul., Školní (IV etapa přeložky), Školní ul. (u Benteleru), Školní ul. (u bývalého Seppu), Školní ul. (první část k Dětskému domovu), Tomáše Genrta, Hřbitovní ul. Pobřežní ul. (u PČR), Ještědská ul., Lipová ul., Loudátova ul., Barandov, Andělská Hora (u kostela), Andělská Hora (u nové autobusové zast.), Andělská Hora (žel. přejezd na náves), část komunikace v osadě Vysoká, Liberecká (boční), Soudní ul., kamenka na Střelecký Vrch, u Autobusového nádraží (z Žitavské k Mostu), bezejmenná (za Soptíkem dolů k Pobřežní).    

 

Chceme intenzivně a maximálně možně spolupracovat ve věci krajských komunikací s Libereckým krajem. Chceme dokončit přeložku č. II/592 (třetí etapu) a dosáhnout tak propojení na Frýdlant, definitivně dokončit veškeré popovodňové opravy a dosáhnout rekonstrukce ul. Liberecká.

Skutečnost 2018: Splněno – Přeložka č. II/592 (třetí etapa) vybudována a dokončena, rekonstrukce Liberecké ul. realizována.

 

Budeme usilovat o řádnou běžnou údržbu komunikací, chodníků a o pořádek ve městě všeobecně.

Skutečnost 2018 – Snaha o řádnou běžnou údržbu komunikací a chodníků je samozřejmostí, Město navíc nově vybudovalo chodník v horní části Liberecké ul. a v části v Andělské Hory (od mostu). Pořádek se snažilo udržet a komfort obyvatel zvýšit následujícím způsobem:

 • Celoplošné rozmístění nových bezúdržbových laviček a odpadkových košů.
 • Navýšení počtu a instalace nových odpadkových košů na psí exkrementy.
 • Rekonstrukce zastřešení stávajících dřevěných autobusových čekáren v Dolním a Horním Vítkově.
 • Instalace nových autobusových čekáren v Liberecké, Vítkovské, Frýdlantské ulici, ve Vítkově a v Andělské Hoře.
 • Každoročně jsou prováděny obnovy nátěrů všech zvedacích lávek.
 • V Andělské Hoře byla provedena oprava poškozené stávající kanalizace a zřízena napouštěcí šachta pro vodotrysk, umístěný v rybníčku na návsi.
 • Byla pořízena nová vánoční výzdoba na náměstí 1. máje, včetně nového nasvícení vánočního stromu.

A zároveň došlo ke zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství:

 • Došlo k navýšení počtu nádob, sběrných míst a četnosti svozů tříděného odpadu.
 • Ve městě byly nově instalovány nádoby ke sběru drobného elektroodpadu.
 • Byly započaty práce spojené s rekonstrukcí sběrného dvora a technické správy – současně byla rozšířena provozní doba sběrného dvora pro veřejnost.
 • Byla pořízena nová technika, zametací vůz a multifunkční vozidlo Multicar, usnadňující práci při údržbě města.

 

Budeme usilovat o realizaci cyklotrasy v úseku Paradise a jejího napojení na Andělskou Horu a Bílý Kostel (propojení na Liberec a Polskou republiku).

Skutečnost 2018 – Splněno, cyklostezka realizována. 

 

Budeme spolupracovat se školami a školskými zařízeními všech typů (školy základní, mateřské a malotřídní, školní jídelna, ZUŠ) a budeme podporovat jejich další rozvoj.

Skutečnost 2018: Splněno, spolupráce se všemi výše uvedenými školskými zařízeními probíhala probíhá na výtečnou. Nejlepší učitelé jsou oceňováni plaketou J.A. Komenského.

U jednotlivých subjektů stojí za zdůraznění:

ZŠ – finanční podpora ve věci reprezentace v České televizi v soutěži bludiště, atletické soutěže a vědomostní soutěž pořádané každoročně mikroregionem Hrádecko-Chrastavsko, slavnostní předávání vysvědčení při ukončení povinné školní docházky v obřadní síni města, dovybudování multifunkčního hřiště.

Dále na jednotlivých pracovištích:

 1. Budova nám. 1. máje – vybudování nového plotu a vybudování ochranných hrotů proti holubům na její střeše, moderní vybavení počítačové učebny.
 2. Budova Školní – několikaletá intenzivní příprava projektu na rekonstrukci (viz bod č. 6), nová autobusová zastávka (viz bod č. 14).   
 3. Budova Revoluční – rekonstrukce povrchu dvoru školní družiny a nákup herních prvků tamtéž.

MŠ – podpora účasti na celookresní soutěži „Běh nás baví“ (Chrastava zde patří mezi nejlepší a jednou dokonce zvítězila) i na soutěži .,Požární ochrana očima dětí“, slavnostní loučení se školkou v obřadní síni na radnici. Obnova fasád a zateplení v budovách v Nádražní a Luční ul., dovybavení zahrad na těchto pracovištích.

ZŠ a MŠ Vítkov – započata výměna obnova oken a vybudovány nové hrací prvky v zahradě.  

ZUŠ – rozšíření nabídky o dechové nástroje

ŠJ – financování projektu potravinová pomoc, rychlá realizace a pomoc při havarijních opravách a při výměně konvektomatu.

Starosta města jako odborně oprávněná osoba (inženýr chemie na VŠCHT) zdarma provádí proškolování (nutné ze zákona) pracovníků ZŠ a ŠJ k nakládání s chemickými látkami.

 Během volebního období došlo ze strany MŠMT ostudným způsobem ke zrušení VÚDDŠSŠZŠŠJ („pasťák“ do mládež 18 let pro nejhorší případy), jehož bylo ministerstvo zřizovatelem, a jeho nahrazením DDŠZŠŠJ (dětský domov pro děti do 15 let), kdy ministryně školství a také ministryně práce a sociálních věcí neuvěřitelným způsobem haněly práci tamních zaměstnanců. Město se naopak těchto zaměstnanců zastalo a proti zrušení VÚDDŠSŠZŠSJ do posledních chvil bojovalo..

 

Jako náš nejtěžší investiční úkol před námi stojí zajištění dotačních prostředků ze zdrojů Evropské unie na rekonstrukci a přístavbu budovy základní školy ve Školní ulici. Je to úkol na celé nové plánovací období (do roku 2020 s přesahem do roku 2022).

Skutečnost 2018 – Dle možností dotačních programů bylo rozhodnuto o podání žádostí na rekonstrukci (nikoli přístavbu). v Evropském programu byl získán maximální počet bodů a dotace byla závazně dotačními orgány přislíbena. Bohužel celou akci zásadně ohrozilo mnohaměsíční  zpoždění ze strany poskytovatele a tak je realizace ohrožena pozdním vyhlášením výběrového řízení, kde hrozí, že se nepřihlásí zájemci (firmy mají již dlouhodobě obsazené kapacity).   

 

Ve spolupráci s Jednotou bratrskou budeme podporovat projekt Střední sociální a pedagogické školy v Chrastavě, školy otevřené všem studentům.

Skutečnost: Podařilo se získat souhlas Libereckého kraje, nikoli však Krajského úřadu a následně Ministerstva školství. Úkol trvá pro další volební období.

 

Chceme v našem městě vytvářet prostředí, ve kterém se budou cítit dobře všechny generace včetně rodin s dětmi. Budeme podporovat aktivity zaměřené na rodiny s dětmi. Budeme podporovat budování a údržbu dětských hřišť v různých částech Chrastavy a budování a údržbu zelených ploch ve městě.

Skutečnost 2018 – Nové hřiště bylo vybudováno v Andělské Hoře, v parku Vítkovská a v Andělské Hoře bylo rozšířeno hřiště Workout (posilovací stroje), a po celém městě rozšířeny tělostroje (sportovní rehabilitační cvičební prvky), byly  rekonstrukce herních prvků na hřišti ve Vítkově, u hřiště „za Majbou“.  Byla rozšířena plocha udržované zeleně, provedena náhradní výsadba stromů v intravilánu obce. Zeleň byla též revitalizována na hřbitově, kde byly navíc opraveny obvodové zdi a opraveny válečné hroby.

 

Budeme usilovat o další rozvoj kultury v našem městě. Využijeme k tomu především budovu Společenského klubu (CVA), kde budeme podporovat nejen činnost řady kroužků a jazykových kurzů, vlastní hudební školy a činnost výtvarné a hudební pobočky Základní umělecké školy Liberec, ale též v něm chceme dále rozvinout možnosti zábavy pro juniory i seniory. Budeme podporovat i rozvoj dalších složek Společenského klubu – městského a Führichova muzea, knihovny, internetového klubu, informačního centra a kina. Nadále budeme pořádat jak nejvýznamnější kulturní akci roku Chrastavské slavnosti, tak městské plesy a nově též Vavřineckou pouť (organizovanou městem).

Skutečnost 2018: Společenský klub plní vše co je uvedeno výše a dokonce rozšiřuje nabídku kulturních pořadů a svoji činnost. Velmi populárními se staly nově zavedené příměstské tábory a pod Společenským klubem začal velmi úspěšně fungovat po dlouhých desetiletích divadelní spolek „Divadelní spolek“.  

 

Budeme podporovat sportovní a spolkovou činnost. Minimálně udržíme dotace pro sportovní a spolkovou činnost na rekordní úrovni dosažené v roce 2014. Nadále chceme podporovat i neorganizovanou sportovní činnost ve městě a podporovat veřejná sportoviště. Budeme i nadále oceňovat nejlepší sportovce v anketě Sportovec roku.

Skutečnost 2018 – Město podporuje sportovní a spolkovou činnost v rámci možností maximálně. Každoroční grant byl navýšen z 500 tis. Kč na 700 tis. Kč a činnost je podporována i dalšími dotacemi a dary. Pro neorganizovanou činnost byla vybudována další hřiště (viz bod. 8). Je pokračováno v anketě Sportovec roku, kde se dále pozdvihla úroveň slavnostního večera při vyhlašování vítězů.

 

Vyvineme maximální úsilí o získání dotace na generální rekonstrukci sportovní haly TJ Spartak. V krajním případě, při opakovaném neúspěchu při žádostech o dotaci, budeme uvažovat i o generální rekonstrukci z vlastních zdrojů.

Skutečnost 2018 – Město realizovalo generální rekonstrukci z vlastních zdrojů. Halu po rekonstrukci otevřel nejlepší světový hráč kolové všech dob Jindřich Pospíšil.

 

Budeme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve městě. Budeme nadále za účasti Policie ČR a městské policie vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě a hledat řešení vzniklých problémů. Především pak budeme prostřednictvím výše uvedených policejních složek usilovat o bezpečnost našich občanů a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek města před projevy vandalismu. Městská policie, jako složka spadající přímo pod město, bude komunikovat s náměty a podněty občanů i prostřednictvím městského fóra.

Skutečnost 2018 – Městská policie se snaží plnit a plní všechny výše uvedené úkoly a to v rozšířeném módu, kdy jí občané mohou kontaktovat nepřetržitě 24 hodin denně (širší pokrytí služeb a zavedení pohotovosti v čase, kdy služby nejsou pokryty). Nadto ve školách a také v DPS pořádá preventivní přednášky, podílí se na zkoušce „průkaz cyklisty“ organizaci  a spolupracuje při úpravách dopravního cvičení.  

 

Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovolných hasičů, a to jak ve směru provozu zásahové jednotky, tak i ve směru další činnosti hasičského muzea. Podpořili jsme a nadále podporujeme realizaci a další existenci hasičského hřiště (na místě po demolici „kulturáku“).

Skutečnost 2018 – byla vybudována zbrusu nová hasičská překážková dráha (první vůbec), zakoupeno pohotovostní vozidla, byla vybudována hasičská věž včetně zázemí (šatny, kanceláře). Město  podporuje rozvíjející se činnost mladých hasičů. Město  podpořilo finančně velmi náročné repasování  historického hasičského vozidla Mercedes Benz , darovaného statutárním městem Jabloncem nad Nisou. Pro další rozvoj hasičského muzea by bylo nutné jeho rozšíření o novou budovu.    

 

Víme o důležitosti a významu veřejné dopravy, především pak do krajského města Liberce. Hodláme vyvíjet maximální úsilí k zachování kvalitního autobusového i vlakového spojení ve spolupráci s Libereckým krajem a společností Korid a. s. Vyvineme též maximální úsilí k zachování nádražní budovy, případně nutnosti i za cenu jejího převedení do majetku města.  

Skutečnost 2018 – kvalitní autobusové a vlakové spojení zůstalo zachováno, navíc se podařilo poprvé v historii zařídit, aby malé autobusy zajížděly na náves do Andělské Hory, kde byla zřízena zastávka. Zbrusu nová zastávka také byla zřízena přímo u budovy školy ve Školní ulici.  Nádražní budova je zachována, je jednáno o její rekonstrukci při zachování restaurace.

 

Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o realizaci kanalizace v dalších částech města a o přepojení městských objektů do kanalizační sítě.

Skutečnost 2018: Splněno – rekonstrukce kanalizace byla realizována v ulicích Liberecká Družstevní, Školní. V Dolním Vítkově se předala kanalizace a ČOV SVS a.s., na kanalizaci se napojila budova MŠ v Luční ul.    

 

Budeme podporovat naplnění „fondu voda“ pro rodinné domky na území celého města, které z důvodu změny zákona jsou nuceny přejít na domovní čističky odpadních vod (finanční podpora).

Skutečnost 2018: Splněno – „fond voda“ funguje – byla uspokojena řada žadatelů, kterým bylo poskytnuto v jednotlivých případech max. 30 tis. Kč v celkové částce 853.697 Kč..

 

Budeme usilovat o průběžnou opravu městských objektů, včetně nájemních domů.

Skutečnost 2018 – Zateplení a výměna oken v obecních bytech v Turpišově ul., výměna oken a vstupních dveří, rozvody teplé a studené vody a výmalba společných prostor v DPS v Bílokostelecké ul. , obnova fasády v obytném domě v Muzejní 44, obnova fasády, klempířských prvků atd. v Školní 125 (kulturní památka), výměna střešní krytiny a obnova fasády v obytném domě  159, 160 a vybudování ČOV 153 až 166 Barandov, rekonstrukce bytů v obytném domě na nám. 1. máje 250. Výměna oken, střešní krytiny a dřevěného ložení  v hasičském domě a Nádražní 203, výměna vstupních dveří a oken na Střelecvěného ém vrchu 715, výměna oken Střelecký Vrch 709 (bývalý M- klub), odrenážování obytného domu Bílokostelecká 50.    

 

Městské byty budeme přidělovat v souladu s pravidly pro přidělování bytů.

Skutečnost 2018 – samozřejmě, město nepostupovalo a nemohlo postupovat jinak.

 

Budeme nadále podporovat vznik nové obytné zóny v Chrastavě „60 rodinných domů”  v oblasti Polní ulice. Nevylučujeme, že vzhledem k dosavadní dlouholeté neúspěšnosti její realizace upravíme či změníme parametry umožňující její vznik.

Skutečnost 2018 – dosud se stále nenašel investor, který by realizoval vznik této zóny. Město proto nově nabízí i odkup části této zóny pro 11 rodinných domků v její oddělené části u ul. Sedmidomské.

 

V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat existenci osadních výborů v Andělské Hoře a Vítkově s finanční podporou města, chceme rozvíjet další spolupráci i s občany částí Víska a Vysoká.

Osadní výbory jsou aktivní, město je podporuje maximálně v rámci možností včetně finanční podpory. Navíc v souvislosti se vznikem větrných elektráren ve Václavicích se městu podařilo smluvně vyjednat finanční podporu účelově vázanou na Vítkov. Ve Vítkově byla mj. na Výhledech vybudována pozorovací stanice ptactva a altán. Městu se podařilo snad navždy ubránit kus území ve Vítkově, který chtěla vláda České republiky převést Polsku. V Andělské Hoře byla ve spolupráci s osadním výborem historicky poprvé vybudována autobusová zastávka, bylo vybudováno hřiště pro odrostlejší děti a k rybníčku zaveden vodotrysk.

 

Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy Lwówek Śląski v Polsku a Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadále trvala spolupráce škol, konaly se fotbalové turnaje našich měst a probíhala spolupráce v kulturní oblasti.

Skutečnost 2018 – Spolupráce s partnerskými městy nadále probíhá. Tradičně každoročně probíhá fotbalový turnaj mládeže a vzájemné pobytové návštěvy školních dětí. Nově bavorské partnerské město navštívili a přátelské utkání odehráli naši divizní fotbalisté TJ  Spartak a naopak Chrastavu navštívili a přátelské utkání u nás odehráli  kuželkáři z Eichstättu, z města se kterým jsme oslavili i 15. výročí spolupráce.  

 

Budeme usilovat o maximální otevřenost a o propojení s občany našeho města. Proto budeme i nadále pořádat pravidelné diskusní večery s občany aneb „Večery se starostou“, zaměřené vždy na konkrétní oblasti života v našem městě. S občany budeme nadále komunikovat on-line prostřednictvím diskusního fóra, budeme nadále zveřejňovat zápisy zastupitelstva včetně všech příloh na internetu, budeme nadále zveřejňovat chrastavské události na internetu a v Chrastavských listech. Umožníme všem občanům našeho města i bezproblémové zveřejnění názorů kritických až velmi kritických. V důležitých otázkách jsme připraveni pořádat veřejné ankety a respektovat jejich výsledky i v případech, kdy výsledek bude rozdílný od našeho mínění.

Skutečnost 2018: Vše výše uvedené se Město snaží plnit. Večery se starostou se dostali již k číslu 155. Občané mohou s pracovníky úřadu diskutovat a Město připomínkovat nejen na diskusním foru Města, ale nově i na FB města či na osobním FB starosty města.

 

Budeme nadále provozovat TV Chrastava jako médium propagující populární formou město Chrastavu a jeho občany, jejich radosti a strasti. Na druhou stranu zachováme i Chrastavské listy, které si vybudovaly za svoji téměř ¼stoletou existenci velkou popularitu mezi chrastavskými občany.

Skutečnost 2018: Město nadále provozuje TV Chrastava, která informuje návštěvníky městského webu o všem podstatném, co se ve městě děje. Nově Tv Chrastava zavedla „Chrastavský týdeník“, který je vysílán v kině před filmem a zcela nově „Chrastavský magazín“ vysílaný regionální televizí RTM plus).   Chrastavské listy v papírové podobě nadále vychází a jsou rovněž ke stažení na webových stránkách města.

 

Chceme nadále úspěšně bránit zájmy a pozici města i v případných sporech se státními orgány (viz čtyři výhry u Ústavního soudu, úspěšné využití všech právních prostředků při bránění zájmů a postupů města ve věci případných sporů s dotačními orgány).

Skutečnost 2018: Snažíme se výše uvedené plnit. Stále čekáme na rozhodnutí soudu ve věci dotační akce RTN – terminál, kde se bráníme proti napadení, že jsme porušili podmínky dotace.

 

Uděláme zákonnou cestou vše proto, aby v Chrastavě již nikdy nevznikala žádná ghetta sociálně vyloučených osob. Naším cílem je dosáhnout i definitivního odstranění (demolice) někdejší ubytovny hrůzy (Kováku).

Skutečnost 2018: Stavební úřad v Chrastavě jako prvoinstanční orgán již třikrát vydal rozhodnutí o odstranění Kováku, ale odvolací stavební úřad na krajském úřadě třikrát toto rozhodnutí zrušil. Město podalo podnět na Ministerstvo pro místní rozvoj na přezkum rozhodnutí odvolacího orgánu, ministerstvo předběžně označilo podnět za oprávněný a v současné době přezkum probíhá.   

 

Nedovolíme v Chrastavě žádný rozvoj heren. Současný důsledně regulovaný stav, který jsme si doslova vydupali u Ústavního soudu, je pro nás maximem ještě přijatelného. Případná změna stavu by byla vedena jen ve směru dalšího zpřísnění regulace.

Skutečnost 2018: Město zakázalo provoz automatů ve zbývajících restauracích, kde byl dříve povolen (U Plaváčka, U Jeřice a U Marušků) a v provozu tak zůstala jen herna Koruna.

V březnu 2018 – Starostové pro Liberecký kraj – Chrastava

Volební program Starostů pro Liberecký kraj do voleb 2018 – 2022 najdete zde

Jak jsme dodržovali volební program 2014-2018