Mgr. Bc. Aleš Trpišovský

(nar. 19.12.1962, bez politické příslušnosti, ředitel základní školy)

I když v Chrastavě nebydlím od narození, ale až od svých dvou let, cítím se být rodilým „Chrastavákem“. Z toho důvodu je celý můj život, jak osobní, tak i profesní spojen s naším městem a otázky týkající se dalšího rozvoje Chrastavy, resp. zvyšování kvality života v našem městě jsou proto pro mě důležité a zásadní.

„Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol“, jak říká J. A. Komenský, protože „má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“  Dle této citace a vzhledem k mé profesi ředitele základní školy bude i nadále mou prioritou oblast školství. Škola je totiž nejen významnou, ale především první z institucí, do které děti občanů našeho města přicházejí. Škola a její zřizovatel Město Chrastava společně vytváří podmínky vzdělávání, a tak společně nesou za děti svých občanů odpovědnost. Rád bych proto pokračoval ve vytváření profesionálních vazeb mezi obcí a školou, na jejichž základě se daří vytvářet optimální podmínky k plnění školní docházky chrastavských žáků. Takovým příkladem je současná rekonstrukce jedné z budov školy. V cílovém stavu se bude jednat o budovu, která bude splňovat vysoké nároky na prostředí pro moderní výuku s přihlédnutím k demografickému vývoji města.

Neméně úsilí budu věnovat snaze o splnění bodů, které jsou formulovány v dalších oblastech našeho volebního programu. Domnívám se, že splněním těchto programových bodů budou naplněny očekávané a oprávněné potřeby občanů. A to je náš cíl. Spokojení občané města, ve kterém je příjemné žít a bydlet. A takovým městem je pro mě Chrastava.

Kandidát 2. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský